Hur lär sig unga demokrati?

Föredrag och samtal om aktuella demokratiperspektiv kopplade till skolans roll.

Läs mer

Stadsbiblioteket

16:00 - 17:45, tor. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

Demokrati är ett begrepp och ett statsskick vi i Sverige kanske tar för givet. I tiden vi lever i finns både möjligheter att efterleva demokratins värden men också hot mot dess existens. Vi behöver kontinuerligt skapa demokrati tillsammans och detta arbete börjar i tidiga åldrar. Hur kan unga lära sig att bli demokratiska medborgare och hur bör skolan arbeta med detta?

Moderator: Pernilla Nilsson, Vetenskapsrådet

FÖREDRAGEN:

- DEMOKRATI I SKOLANS OLIKHETER - MELLAN LIKVÄRDIGHET, INKLUDERING OCH SEGREGATION
Nihad Bunar, Stockholms universitet

Skolans demokratiarbete går oftast ut på att elever utvecklar vissa kunskaper (att kunna), delaktighet (att agera) och värderingar (att härbärgera) som ett led i förberedelse för ett aktivt medborgarskap. Skolan behöver välutbildad personal och resurser för sitt arbete, men framförallt behöver skolan ett samhälle som otvetydigt, i ord och handling, står för och bekräftar demokratiska värden. Har vi ett sådant samhälle i dag?

Utifrån sin forskning diskuterar Nihad Bunar vad segregation och i förlängningen bristande likvärdighet och minskad inkludering betyder för demokratins legitimitet.


- ATT LÄRA DEMOKRATI - LÄRARES ARBETSSÄTT I FOKUS
Pontus Wallin, Skolforskningsinstiutet & Konstantinos Gountas, Forum för levande historia
 
Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar kan användas som diskussionsunderlag och som utgångspunkt för arbetet med att utforma undervisningen på vetenskaplig grund. I "Att lära demokrati" sammanställs forskning om vilka arbetssätt i undervisningen som främjar elevers demokratilärande. Studierna har undersökt undervisning inom olika ämnen från lågstadiet till vuxenutbildningen. Pontus Wallin presenterar resultaten från forskningssammanställningen. 
 
Forum för levande historia har tillsammans med Skolverket i uppdrag att utveckla ett verktyg för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser inom skolväsendet, folkbildningen och inom andra delar av utbildning för vuxna. Konstantinos Gountas presenterar en resursbank som är under utveckling.


- DEMOKRATI FINNS INTE - VI GÖR DEN
Helen Arfvidsson, Världskulturmuseet

”Demokrati finns inte – vi gör den” är en demokratisatsning och ett forskningsprojekt på Världskulturmuseet om vikten av demokratiskt engagemang. Här möter du forskning från Varieties of Democracy (V-Dem), vid Göteborgs universitet, och personliga demokratiberättelser från olika delar av världen.

Helen Arfvidsson presenterar denna satsning och dess tre delar: en utställning, en turnerande pop-up utställning och en digital lärresurs (byggademokrati.se) anpassad för gymnasieskolan.

Medverkande

Pernilla Nilsson, Huvudsekreterare, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet, samt professor i naturvetenskapernas didaktik

Nihad Bunar, professor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, som forskar kring migration och utbildning;

Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet;

Konstantinos Gountas, pedagog vid Forum för levande historia;

Helen Arfvidsson, intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet

Ämnen

Samtid och samhälle

Nyckelord

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)