Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Du godkänner genom att skicka

När du kontaktar oss på Vetenskapsfestivalen, Göteborg & Co via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas.

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Göteborg & Co behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgiftsansvar

Göteborg & Co är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, e-post och i behandlingar som drivs inom företaget. Ägare är Göteborgs Stad. Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via vetenskapsfestivalen@goteborg.com.

Det finns även ett Dataskyddsombud, som heter Martin Brunhage. Han kan kontaktas via: dso@intraservice.goteborg.se

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Göteborg & Co kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis skickar e-post till oss eller kontaktar oss via exempelvis Twitter eller Facebook. Då kan vi behöva spara och lagra informationen i våra arkiv (diarium). Detta är exempel på tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från oss.

Dina rättigheter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Du har även rätt att kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara. Kontaktuppgifterna finns ovan.

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål, som att uppfylla andra lagar, vilka vi är skyldiga att följa. Den som anser att ett företag bryter mot Dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.